تحقیقات و انتشارات

            

دکتر. Prashant در ورما و دکتر. علی نصرت در هیئت علمی در دانشگاه مریلند دندانپزشکی هستند, بخش اندودنتیکس. آنها حفظ همکاری تحقیقاتی فعال. لطفا از لینک های زیر کلیک کنید برای مشاهده نشریات کارشناسی شده ما.

         

Was the COVID-19 Pandemic Associated with an Increased Rate of Cracked Teeth?

نصرت., You P.,ورما P.دیانات او., Wu D., فواد A.F.

There is lack of data on whether the COVID-19 pandemic was associated with changes in the etiology of pathosis in patients in need of endodontic treatments.This study was aimed to determine the rate of cracks and all other etiologic factors during March-16 to May-31 in 2020 (COVID-19 outbreak) and in 2021 (COVID-19 pandemic), compared to figures from the same period in 2019 (normal pre-COVID-era) in two endodontistspractices.Statistical analyses on the records of 2444 teeth showed that there was a significant increase in the rate of cracked teeth during the COVID-19 outbreak in 2020. The rate of cracked teeth later reduced in 2021 during the COVID-19 pandemic but it did not return to its normal levels in 2019. Patients aged 40-60 had a higher rate of cracked teeth during the pandemic as compared to other age groups.This study was published in the Journal of Endodontics issue of October 2022 and was highlighted on the cover of the issue.

         

Endodontic SpecialistsPractice During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic One Year after the Initial Outbreak

نصرت., Yu P., دیانات او., ورما P., Taheri S., Wu D., فواد A.F.

مجله اندودنتیکس 2022; 48(6): 699-706

The aim of this study was to determine how the ongoing COVID-19 pandemic 2021 changed the characteristics of patients in need of endodontic treatments. The study also aimed to determine whether the dramatic changes observed during the outbreak of COVID-19 in 2020 were reversed in 2021.Demographic, diagnostic, and procedural data of 2657 patient visits, from March-16 to May-31 in 2019, 2020, و 2021 were collected and analyzed. Patientsself-reported pain levels and number of visits with irreversible pulpitis in 2021 were higher than 2019. Patient’s self-reported pain, percussion pain, and palpation pain levels in 2021were less than 2020.Ongoing COVID-19 pandemic in 2021 was associated with an increase in the number of non-surgical root canal treatments. Some of the changes observed during the initial outbreak in 2020, including objective pain parameters, returned to normal levels one year later.
This study was published in the Journal of Endodontics issue of June 2022 and was highlighted on the cover of the issue.
       

         

Regenerative endodontic treatment using periapical blood or circulating blood as scaffold: a volumetric analysis

Alghofaily M., پروفسور ترابی نژاد M., نصرت.

مجله اندودنتیکس. 2022; 48(5): 625-631

Difficulty in obtaining adequate bleeding from the periapical tissue to form a blood clot is one of the potential challenges encountered during regenerative endodontic procedures. This is the first study exploring the possibility of using peripheral circulating blood instead of periapical blood as a scaffold for tissue regeneration. Immature vital teeth in a sheep model received single-visit regenerative endodontic treatment after pulpal debridement. Continued root development was evaluated using micro-CT images after the procedure. The group that received circulating blood and the group that received periapical blood showed similar degrees of continued root development, as reflected in the incidence of apical closure, root length, and wall thickness, as well as root volume. These results suggest that circulating blood can be used as an alternative to periapical blood as a scaffold for regenerative endodontic treatment.

      

Endodontic specialistspractice during the initial outbreak of COVID-19

نصرت., دیانات او., ورما P., Yu P., Wu D., Fouad A.F.

مجله اندودنتیکس. 2021; 48(1) 102-108

The first outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19)   in the United States resulted in nationwide closure of dental offices that created an oral health crisis. The aim of this observational study was to analyze and compare the characteristics of patients who visited Centreville Endodontics and Capitol Endodontics from March-16 to May-31, 2020, compared to the same period in 2019.Demographic, diagnostic, and procedural data of 1520 (693 in 2020; 827 in 2019) patient visits were collected. We then ran a series of sophisticated statistical analyses to determine the effect of COVID-19 outbreak on patients. The analyses showed that patients seen during the initial outbreak of COVID-19 presented with higher levels of pain, higher frequency of acute dental abscesses, and received more incision for drainage. COVID-19 outbreak was significantly associated with less visits for patients older in agemore patients with kidney diseaseshigher levels of pain on percussion, and higher number of root canal treatments and root-end surgeries. In this study we showed for the first time that the public health burden of tooth infections was more intense during the initial outbreak of COVID-19 in the United States.

       

احیای دندانهای قبلاً تحت درمان با اپیس باز: گزارش مورد و مرور ادبیات

نصرت., بولهاری بی., Saber Hold S., دیانات او., دامر P.M.H.

مجله بین المللی ریشه. 2021

Regenerative endodontic procedures were introduced for the treatment of immature teeth with primary endodontic infection. با این حال, over time clinicians tried modifications of this technique in previously root canal treated teeth and achieved successful outcomes. This means that there is an option to revitalize a previously root canal-treated tooth that has an open apex.احیای کانالهای ریشه دندانهایی که قبلاً تحت درمان قرار گرفته اند با اپیس باز هم برای پزشکان و هم برای بیماران جذاب است. با این حال, تفاوت های اساسی در میکروبیوم و ریز محیط بین یک کانال با عفونت ریشه اولیه و یک کانال با عفونت ریشه ای مداوم وجود دارد. This study is the first review of the baseline, داده های رویه ای و نتیجه دندان های قبلاً تحت درمان با استفاده از درمان های اندودنتیک احیا کننده مجدداً عقب نشینی و احیا شده است. نویسندگان مطالعه همچنین یک ابزار ارزیابی برای مطالعات گزارش موردی طراحی کرده و آن را در گزارش های موردی که در این مطالعه گنجانده شده است به کار بردند. این فرایند ارزیابی نشان داد که اکثر گزارشات موردی در این زمینه دارای a “نمایشگاه” کیفیت شواهد.

     

دقت و کارآیی برداشتن هدایت شده ریشه با استفاده از سیستم ناوبری پویا: یک مطالعه جسد انسانی

دیانات او.نصرت., مستوفی بی., قیمت J.B., گوپتا اس., مارتین اف سی.

مجله بین المللی ریشه. 2021

هنگامی که درمان کانال ریشه شکست می خورد ، یک گزینه درمان جراحی ریشه است. During this surgery, the clinician should be able to conservatively navigate a path to the infected root apex. Targeting the root apex during root-end surgeries can be a challenging task specifically if the root apices are far from the cortical plate. سیستم ناوبری پویا (DNS) فناوری جدیدی است که به حوزه دندانپزشکی معرفی شده است تا در درجه اول به پزشکان در جهت یابی مسیر حفاری ایمپلنت های دندانی کمک کند.. The system’s software uses cone computed tomography (CBCT) images to design a path of drilling for surgeons. تکنیک مورد استفاده در این سیستم یک روش پویا است, به این معنی که پزشک به صفحه ای در مقابل آنها نگاه می کند (instead of the patient’s mouth) جایی که آنها می توانند مسیر مجازی به نقطه هدف را ببینند. In this research study, we examined the performance of DNS for a guided root-end resection on human cadaver teeth for the first time. We compared the linear and angular deviation of the drilling as well as the time of operation using DNS compared to a freehand technique done under microscope magnification. The data from this study showed significantly higher accuracy and efficiency in the DNS group. The data also showed that, unlike the DNS group, in the freehand group the accuracy and efficiency (به عنوان مثال. زمان عملیات) of the clinician was negatively associated with the distance of the root apex from the cortical plate.

       

لنفوم غیر هوچکین شبیه سازی ضایعه اندودنتیک: گزارش موردی با تجزیه و تحلیل سه بعدی, تقسیم بندی, و چاپ

نصرت., ورما P., شیشه S., ویلیانت سی. E., قیمت J.B.

مجله اندودنتیکس. 2021; 47(4): 671-676

تشخیص اشتباه ضایعات بدخیم رادیولوسنت یک اشتباه مهم است زیرا این ضایعات می توانند عفونت های ریشه را تقلید کنند. تشخیص اشتباه دریافت درمان پزشکی مناسب را به تأخیر می اندازد, که می تواند فاجعه بار باشد. در این مورد گزارش گزارش دهید, برای اولین بار, we used CBCT images to segment and print a 3D model of non-Hodgkin lymphoma in the maxilla. CBCT imaging is a technology available in many general dentist and endodontist offices and the images can be easily used to prepare a 3D model of a bony lesion. این روش می تواند در ارزیابی مفید باشد, تشخیص دادن, و برنامه ریزی درمان برای برداشتن ضایعه بدخیم در استخوان با جراحی. در این مورد, مدلهای چاپ شده سه بعدی تومور امکان ارزیابی واقع بینانه و تعیین کننده مکان و اندازه تومور را فراهم کردند.. این اطلاعات همچنین می تواند یک مرجع رادیوگرافی اولیه در صورت عود تومور ارائه دهد.

       

درد بعد از عمل: تحلیلی بر تحول تحقیقات در نیم قرن

نصرت., دیانات او., ورما P., نیکسدورف D.R., حقوق A.S.

مجله اندودنتیکس. 2021; 47(3): 358-365

بررسی تکامل پارامترهای تحقیق به دانشمندان کمک می کند تا جنبه های توسعه یافته و نادیده گرفته شده دانش را کشف کنند. درد بعد از درمان کانال ریشه یک مشکل بهداشتی است که میلیون ها بیمار را تحت تأثیر قرار می دهد. Research in this field has a meaningful impact on the quality of life. در این پروژه تحقیقاتی, we examined the research variables of 424 مقالات منتشر شده در مورد درد بعد از عمل در زمینه اندودنتیک منتشر شده از آن زمان 1970. سپس یک الف را اجرا کردیم “تجزیه و تحلیل روند” to discover trends of research in the past five decades. The trend analysis quantifies and explains trends and patterns in noisy data over time. The analyses showed that there is still a significant need for studies with large sample sizes and a long duration of follow-up. ما همچنین متوجه شدیم که عدم تمرکز روی شرایط بالینی که بیشتر مستعد درد بعد از عمل هستند وجود دارد, عمدتاً دندانهایی با نکروز پالپ و دندانهایی با درمان ناموفق کانال ریشه. We recommended a paradigm shift in research studies regarding these variables to generate more clinically relevant data.

    
           

دقت و کارایی سیستم ناوبری پویا برای مکان یابی کانال های کلسیفیه شده

دیانات او.نصرت., توردیک P.A., آلداشمش S.A., رامبرگ E., قیمت J.B., مستوفی ب.
 
مجله اندودنتیکس. 2020; 46(11): 1719-1725
 

سیستم ناوبری پویا (DNS) فناوری جدیدی است که به حوزه دندانپزشکی معرفی شده است تا در درجه اول به پزشکان در جهت یابی مسیر حفاری ایمپلنت های دندانی کمک کند.. The system’s software uses cone computed tomography (CBCT) images to design a path of drilling for the surgeon. تکنیک مورد استفاده در این سیستم یک روش پویا است, به این معنی که پزشک به صفحه ای در مقابل آنها نگاه می کند (instead of the patient’s mouth) جایی که آنها می توانند مسیر مجازی به نقطه هدف را ببینند. If the clinician deviates from the path or starts drilling at a wrong spot the system stops and does not allow to continue. فناوری جدید دارای پتانسیل استفاده در زمینه اندودنتیکس است که در آن رویکرد پیش بینی شده به سمت هدف همیشه یک چالش بالینی است. کانال های کلسیفیه شده یکی از چالش های بالینی هستند که متخصصان اندودنتیست در تمرینات روزانه خود با آن دست و پنجه نرم می کنند. در این پروژه تحقیقاتی, ما برای اولین بار از DNS برای تعیین کانال های کلسیفیه شده در دندان های انسان استفاده کردیم. We compared the linear and angular deviations of the drilling path as well as the time of operation (i.e., بهره وری) to a freehand technique done under microscope magnification. The data showed that DNS had a significantly less linear and angular deviation when compared with the freehand technique under a microscope. DNS was significantly more efficient than the freehand technique.

         
                    
اسکندر ا., پروفسور ترابی نژاد M., وحدتی اس.آ., نصرت., ورما P., گاندی ا., شباهنگ س.
     

مجله اندودنتیکس, 2020;46(2): 209-21

تحقیق در مورد داربست های مورد استفاده در درمان اندودنتیک احیا کننده (حق) یک حوزه در حال تحول است. یک جدیدداربست مبتنی بر کلاژن هیدروکسیل آپاتیت به نام SynOss برای استفاده در RET معرفی شد.Our group published previous reports on the successful use of SynOss in human teeth. The present research study was designed to test SynOss in ferrets to understand the differences between SynOss and blood clots, داربست معمولی که در RET استفاده می شود. This study showed a lack of tissue formation in most teeth where SynOss was used as a scaffold. نتیجه گرفتیم که مدل فرت مدل مناسبی برای آزمایش این داربست جدید نبود. Further studies using different animal models were suggested to evaluate and compare the histological outcome of RET using SynOss compared to a blood clot.

      

درمان اندودنتیک احیا کننده به عنوان یک رویکرد بیولوژیکی برای درمان غیرجراحی دندانهای نارس

سایمرمن جی., نصرت.

مجله اندودنتیکس, 2020;46(1): 44-50

در مورد استفاده از درمانهای ریشه اندودنتیک اجماع وجود ندارد (حق) در دندانهایی که قبلاً درمان ریشه داشته اند. این مقاله نتیجه بلند مدت RET را در دندانهای نارس که قبلاً تحت درمان قرار گرفته اند ، مستند می کند. به منظور ثبات و پیش بینی نتیجه, the authors used a novel collagen-hydroxyapatite-based matrix, SynOss, به عنوان داربست با خون مخلوط شده است. موارد تا حداکثر پیگیری شد 6 سال ها. The follow-ups were done using 2D and 3D imaging technology. نتیجه موفقیت آمیز این موارد نشان داد که RET می تواند یک گزینه درمانی مناسب در دندانهای نابالغ با درمان ناموفق کانال ریشه باشد. This article added a new perspective to the field of regenerative endodontics.

     

درمان پالپ حیاتی به عنوان یک رویکرد محافظه کارانه برای مدیریت تحلیل ریشه دهانه رحم: یک سری مورد

عسگری S., نورزاده م., ورما P., هیکس M.L., نصرت.

مجله اندودنتیکس, 2019;45(9): 1161-1167

تحلیل ریشه گردنی گردنی (ICRR) یک معضل و چالش بالینی را برای پزشکان متخصص اندودنتیک ارائه می دهد. این یک معضل است زیرا علت دقیق این وضعیت پاتولوژیک مشخص نیست.The most common conditions associated with this resorption are the history of trauma and orthodontic treatments.این یک چالش است زیرا پروتکل درمانی قطعی با نتیجه قابل پیش بینی هنوز کشف نشده است. بافت پالپ در بیشتر موارد با ICRR طبیعی می ماند. بدین ترتیب, یک حفاری داخلی برای جذب و پالپ درمانی حیاتی (VPT) می تواند پریودنتوم و همچنین نشاط دندان را حفظ کند. در این مقاله, شش دندان مولار تشخیص داده شده با ICRR با حفاری داخلی و روشهای مختلف VPT درمان شدند. همه دندانها از نظر بالینی و رادیوگرافی در طول فراخوان موفق بودند. The outcome of this case series article presented a novel and conservative approach for the treatment of ICRR.

             

اندودنتیکس بازسازی کننده: علم و تجزیه و تحلیل کتاب سنجی

شمس زاده S., عسگری S., نصرت.

مجله اندودنتیکس, 2019;45(3): 272-280

Scientometric analyses are done to determine the level of evidence, کمیت و کیفیت از نشریات, و بازیکنان بزرگ (نویسنده, مجلات, کشورها) در یک رشته علمی. Scientometric analyses are common in the field of medicine, اما آنها در زمینه دندانپزشکی و اندودانتیکس نادر است. این تجزیه و تحلیل علم سنجی نشان داد که تعداد کل نشریات در زمینه درمان ریشه احیا کننده به صورت تصاعدی در طول دهه گذشته افزایش یافته است, با نرخ رشد متوسط 40.4%. میزان کلی مقالات با LOE 1 هنوز هم کم است. در مجموع 1820 نویسندگان در 53 کشورها به تحقیق در این زمینه کمک. Journal of Endodontics published the highest number of papers in this field.The United States was the leadکشور مورد تعدادی از نشریات, استناد, و همکاری های بین المللی. Research groups around the globe are urged to focus their collaborative efforts on higher-quality research to address clinical needs.

         

        

The clinical, radiographic, and histologic outcome of regenerative endodontic treatment in human teeth using a novel collagen-hydroxyapatite scaffold

نصرت., کلاهدوزان A., خطیبی A.H., ورما P., جمشیدی D., Nevins A.J., پروفسور ترابی نژاد M.

مجله اندودنتیکس, 2019;45(2): 136-143

بررسی بافت شناختی دندان بعد از درمان ریشه احیا کننده (حق) نشان می دهد که نوع, quality, and quantity of tissues formed in the root canal space is not predictable. داربست جدید مبتنی بر کلاژن, SynOss بتونه, نشان داده است وعده نتایج بالینی زمانی که در RET استفاده. با این حال, there was no histological data on the newly formed tissues in human teeth. در این مطالعه, برای اولین بار, ما به بررسی بالینی, radiographic, and histological outcomes of RET in human teeth using SynOss Putty as a scaffold. The results showed that SynOss Putty has a unique capacity in inducing the formation of new mineralized tissue in immature human teeth following RET. این بافت جدید جامد با دیواره عاجی, و بنابراین, can increase the fracture-resistant in immature teeth. This new mineralized tissue was different from the loose connective tissue formed following the use of blood clots as a scaffold.

         

ضد باکتری اثربخشی و بالقوه تغییر رنگ از ریشه موضعی آنتی بیوتیک

ALSAEED T., نصرت., ملو M.A, وانگ ص, رامبرگ E., خو H., فواد A.F.

مجله اندودنتیکس, 2018;44(7):1110-1114

This ex vivo study investigated the antimicrobial efficacy and color differences for several concentrations of antibiotic/hydrogel mixtures with potential use as medicaments in regenerative endodontic therapy. The findings would guide the providers in selecting the most efficacious and least discoloring agent. این مطالعه نشان داد که غلظت کمتر از آنتی بیوتیک ها ممکن است به عنوان ضد باکتری به عنوان غلظت های بالاتر بدون بالقوه تغییر رنگ. این مطالعه آزمایش اثر بخشی و تغییر رنگ ضد باکتری بالقوه یک آنتی بیوتیک جدید, Tigecycline, برای اولین بار.
         
        

خطرات از داروخانه نامناسب: ادبیات نقد و بررسی و گزارش از تزریق تصادفی کلروفرم

ورما P., نصرت., Tordik P.

مجله اندودنتیکس, 2018;44(6):1042-1047

چند روشن, راه حل شفاف در درمان ریشه استفاده. روش توزیع نامناسب می تواند به تزریق تصادفی و یا آبیاری تصادفی منجر. این حوادث می تواند آسیب بافت دائمی از جمله آسیب به استخوان شوند, پریودنشیوم, nerves, and vasculature. This article reports on the catastrophic consequences of an accidental chloroform injection and presents a review of the published literature on accidental injections and accidental irrigations. Our goal is to disseminate information on toxicity and biocompatibility of materials/ solutions used in endodontics and to train dental students and endodontic residents on the therapeutic management of patients when an accidental injection or accidental irrigation occurs.

          

Regenerative endodontic treatment or mineral trioxide aggregate apical plugin teeth with necrotic pulps and open apices: یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز

پروفسور ترابی نژاد M., نصرت., ورما P., کالب.

مجله اندودنتیکس, 2017;43(11):1806-1820

Systematic reviews and Meta-analyses provide us with the highest level of evidence. درمان ریشه بازسازی کننده (حق) داغترین موضوع پژوهش در زمینه درمان ریشه،. در این درمان, پزشک را احیا دندان نابالغ نکروتیک استفاده از یک پروتکل ضد عفونی خاص و یک استراتژی مهندسی بافت. این پروژه تحقیقاتی با هدف تعیین سطح شواهد برای RET. همچنین با هدف مقایسه پیامد RET با نتیجه از روش استاندارد موجود, MTA پلاگین آپیکال (MAP), برای درمان دندانهای نابالغ با نکروز پالپ. نتایج نشان داد که سطح شواهد برای MAP و RET کم بود.نرخ بقا ادغام شدند 97.1% و 97.8%, برای نقشه و RET, به ترتیب.  نرخ موفقیت ادغام شدند 94.6% و 91.3% برای نقشه و RET, به ترتیب.  تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میزان زنده ماندن یا موفقیت وجود ندارد. More high-level clinical studies (i.e., randomized clinical trials) مقایسه نتایج این دو روش درمان مورد نیاز است.

            

تغییرات مورفولوژی کانال پالاتال در مولرهای ماگزیلا: یک سری مورد و بررسی متون

نصرت., ورما P., هیکس M.L., اشنایدر S.C., بهنیا A., عظیم A.A.

مجله اندودنتیکس, 2017;43(11):1888-1896

Palatals canals in maxillary molars are considered easy-to-treat for endodontic clinicians because they are larger and less curved compared to other canals. با این حال, درمان کانال ریشه در این کانال می تواند در صورت تغییرات آناتومیک به چالش کشیدن. This case series showed that experienced endodontic clinicians can miss a bifurcated palatal canal if they are not aware of these anatomical variations. The review part of this paper shows that although the overall prevalence of anatomical variations in the palatal canal of maxillary molars is low (<2%), آن را می توانید برای رسیدن به 33% در مولر اول فک بالا و تا 14% در دندان مولر دوم فک بالا در گروه های قومی خاص (i.e., Indians, پاکستانی, و ترکی).

              

نتایج درمان پالپوتومی کامل به عنوان یک جایگزین برای کشیدن دندان در دندان مولر با هایپر پلاستیک / پالپیت برگشت ناپذیر: گزارش یک مورد

عسگری S., ورما P., نصرت.

مجله ریشه ایرانی, 2017;12 (2): 261-265

Root canal treatments are highly successful procedures to save mature teeth diagnosed with irreversible pulpitis due to large caries. اما این درمان ها گران قیمت هستند و نیاز به سطح بالاتری از مهارت, به طور خاص در دندان مولر. از این رو, درمان کانال ریشه ممکن است یک گزینه واقع بینانه برای حفظ دندانهای برای مردم محروم نیست, افراد بدون بیمه دندانپزشکی, or those who do not have access to highly skilled dentists. در نتیجه, بسیاری از دندان اعاده هر سال استخراج شده است. یک جایگزین برای درمان کانال ریشه خواهد بود “پالپوتومی” با استفاده از مواد زیست سازگار. مطالعات بالینی در پالپوتومی دندانهای بالغ محدود است. This article shows the successful outcome of pulpotomy done in two molars using a novel biomaterial, سیمان CEM. The 2-year follow-up is documented clinically and radiographically (2D و 3D). در نتیجه, the option of pulpotomy with bioactive cement might be a real alternative to tooth extraction if a root canal is not feasible.

                   

اثر باکتری باقی مانده در نتیجه از پالپ بازسازی در Vivo.

ورما P, نصرت, کیم JR, JB قیمت, وانگ P, بیر E, خو HH, فواد AF.

مجله پژوهش دندانپزشکی. 2017; ژان 96(1):100-106

این پروژه توسط انجمن آمریکایی بنیاد اندودنتیستهای بودجه و در مجله معتبر JDR منتشر شد, که به طور مداوم در رتبه #1 یا #2 بر اساس ضریب تاثیر در میان همه مجلات دندان. هدف از این مطالعه به منظور, رادیوگرافی و بافت, اثر عفونت باقی مانده در روش بازسازی خمیر. پژوهش حاضر از نوع حیوانی با استفاده از مدل سگ سر و گوش آب بود. دو گروه وجود دارد- یک با یک روش پیوند سلول های بنیادی اتولوگ رمان, and the other with a traditional blood clot method for regenerative endodontics. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد, برای اولین بار, که باکتری باقی مانده یک اثر منفی انتقادی در نتیجه روش های درمان ریشه احیا کننده.

            

مدیریت محافظه کارانه کلاس 4 مهاجم دهانه رحم با استفاده از تحلیل ریشه-کلسیم غنی شده سیمان مخلوط.

عسگری S, نصرت.

مجله اندودنتیکس. 2016; اوت 42(8):1291-4.

درمان کلاس 4 تحلیل مهاجم دهانه رحم یک چالش است. تقریبا تمام روش های درمانی (جراحی یا غیر جراحی) have unfavorable outcomes due to either extensive damage to the periodontal tissues or inability to stop the resorption. This article presents the successful management of a case of class 4 invasive cervical resorption using a novel noninvasive nonsurgical approach in a young female who was about to lose her front tooth. سیمان فعال زیستی, سیمان CEM, به عنوان ماده پرکننده کانال ریشه برای جلوگیری از تحلیل و القاء بهبودی در بافتهای پریودنتال مورد استفاده قرار گرفت.

              

انزوا, تعیین مشخصات, و تمایز پالپ دندان سلول های بنیادی در بلاگها.

همایونفر N, ورما P, نصرت, ال Ayachi من, یو Z, رامبرگ E, هوانگ GT, فواد AF.

مجله اندودنتیکس. 2016; 42(3):418-24.

این پروژه توسط انجمن آمریکایی بنیاد دندانپزشک متخصص درمان ریشه تامین شد (AAEF). سر و گوش آب برون دندان ها یک مدل مناسب که در مورد طب درمان ریشه احیا کننده و استراتژی های مهندسی بافت برای این درمان ها. سلول های بنیادی پالپ دندان برای اولین بار؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی های تمایز سر و گوش آب و ترانزیت. The results of this study showed that even though ferret dental pulp stem cells might mimic some characteristics of human dental pulp stem cells, they are different in some other aspects. این تفاوت ها باید در نظر گرفته شود که در حال اجرا مطالعات حیوانی و تفسیر نتایج آن مطالعات.

             

بافت شناسی نتایج از دندان های سالم نابالغ انسانی تحت اندودنتیکس بازسازی کننده: گزارش دو مورد

نصرت, کلاهدوزان, حسینی F, مهریزی E, ورما P, پروفسور ترابی نژاد M

مجله اندودنتیکس 2015; 41(10):1725-9

این مطالعه یک گزارش مورد که گزارشی است در مورد نتایج بافت شناسی از درمان اندو احیا کننده در دندان غیر آلوده انسان برای اولین بار است. این آزمایش بر روی دندان برنامه ریزی شده برای استخراج به دلیل درمان ارتودنسی انجام شد. This research points out the shortcomings of the current protocol published by the AAE. همچنین ایجاد یک مدل مناسب به مطالعه نتایج حاصل از استراتژی های مهندسی بافت در دندان انسان. این مطالعه در مورد مطالعات آینده به ما ایده های جدید. سه پروژه در حال اجرا طراحی شده است بر اساس این مقاله.

              

مدیریت درمان ریشه یک دندان لترال بالا با چهار ریشه کانال و یک دستگاه کمینگاه Invaginatus

نصرت, اشنایدر SC

مجله اندودنتیکس. 2015;41(7):1167-71

پزشکان باید در مورد آناتومی داخلی دندان بدانید که به منظور انجام یک درمان کانال ریشه کارآمد. دندان های لترال فک بالا به عنوان یک دندان تک کاناله با یک کانال واحد در نظر گرفته. This study documents the successful treatment of a maxillary lateral incisor with five canals. با استفاده از تصویربرداری CBCT, ما یک تصویر 3D از دندان ساخته شده است و یک رویکرد خاص برای درمان تمام کانال ها را در دو جلسه طراحی شده. این مطالعه نه تنها تغییرات آناتومیک در دندان انسان برجسته بلکه نشان میدهد که چگونه تصویر برداری 3D را می توان در اندودنتیکس استفاده برای استراتژی رویکرد درمان.

              

ویژگی های سطحی Biodentine و MTA با عاج در مایعات بدن شبیه سازی شده.

کیم JR, نصرت, فواد AF

مجله دندانپزشکی. 2015;43(2):241-7

This study was funded by the Sherril Ann Siegel Memorial Endodontic Research Award from the University of Maryland Baltimore. Calcium silicate-based cement-like MTA is being widely used in Dentistry. آنها فعال زیستی هستند و تولید هیدروکسی آپاتیت در تماس با رطوبت. This is a very important characteristic that makes them biocompatible and gives several other features like sealing ability, پتانسیل القایی بافت سخت, و غیره. Biodentine is a relatively new material that has several clinical advantages compared to old cement-like MTA. با این حال, the data regarding how the material will work in our bodies is limited. This study documents the bioactivity of Biodentine in an environment similar to the human body for the first time. The results showed that although Biodentin sets much faster than MTA its bioactivity is not as great as MTA and this may cause issues in clinical situations over time. Future studies should focus on the long-term outcome of these new bioactive cement.

           

کانال مزیال میانه در فک پایین دندانهای مولر: بروز و عوامل مرتبط با.

نصرت, Deschenes RJ, Tordik PA, هیکس ML, فواد AF.

مجله اندودنتیکس. 2015, 41(1):28-32

One of the major reasons for the failure of a root canal treatment is missed canals. When the clinician does not have enough knowledge about the internal anatomy of the tooth then they may miss some details which can cause the failure of the treatment. دندان مولر فک پایین دندان اغلب استخراج پس از درمان کانال ریشه هستند. There is a rare canal in these teeth called the “middle mesial canalwhich most of the time is overlooked during the treatment. این مطالعه اسناد و مدارک بروز این کانال خاص در گروه های سنی مختلف و اقوام مختلف. این یافته بسیار مهم این مطالعه این است که شیوع این کانال است در بیماران جوان تر به طور قابل توجهی بالاتر (< 20 ساله). پزشکان را تشویق به این کانال نگاه کنید زمانی که درمان بیماران جوان. در این مقاله بر روی جلد مجله اندودنتیکس موضوع ژانویه 2015.

            

شفا پس از اتمام مراحل احیا کننده با و بدون عفونت پالپ.

فواد AF, ورما P.

J Endod. 2014 آوریل;40(4 تامین):S58-64.

این مقاله بررسی به عنوان اقدامات به صفحه & ldquo منتشر شده است؛ زیست شناسی خمیر کاغذ و نشست گروه بازسازی” در ماه مارس برگزار 2013 در سان فرانسیسکو.

این مقاله تا جنبه های بیولوژیکی درمان اندودنتیک احیا کننده با تمرکز خاص بر روی تفاوت بین فضاهای کانال ریشه های آلوده و غیر آلوده. همانطور که در مطالعات دیگر نشان داده, the residual infection has a detrimental effect on the outcome of regenerative treatments. This paper highlights the gaps between the research done on non-infected models and the real clinical situations where the clinicians are dealing with difficult-to-remove infections in immature teeth. بازسازی پالپ در دندان از پیش آلوده هنوز هم یک چالش. مطالعات بالینی و حیوانات بیشتر مورد نیاز است برای رسیدن به یک پروتکل درمانی ایده آل در این زمینه.

          

اثر استروژن,کروم:YSGG لیزر در حذف لایه اسمیر و آوار با دو در توان های مختلف خروجی.

بوالهری B, احسانی S, اعتمادی, شفق M, نصرت

Photomed لیزر جراحی. 2014 اکتبر;32(10):527-32

فن آوری های جدید همیشه موضوع تحقیقات در زمینه درمان ریشه شده. اشعه لیزر دارای چندین کاربردهای بالقوه در دندانپزشکی. Laser irradiation can potentially be used as an aid to root canal irrigation to enhance the quality of debridement. In this research, we aimed to evaluate the cleaning effect of Laser irradiation on dentinal walls of the root canal space as a potential replacement for irrigation solutions. نتایج این طرح نشان داد که تابش لیزر به طور بالقوه می تواند جایگزینی برای آبیاری کانال ریشه سنتی ما در توانهای خروجی خاص باشد. It also shows that if the Laser is used with high power or for a long time (more than a few seconds) آن می تواند خسارات غیر قابل برگشت به دیواره عاجی از فضای کانال ریشه باعث.

            

درمان جراحی درمان تحلیل ریشه داخلی شکست خورده: بافت شناسی و گزارش های بالینی.

عسگری S, محمدجعفر اقبال, مهرداد L, Kheirieh S, نصرت

Restor دندانه Endod. 2014 ممکن است;39(2):137-42

درمان تحلیل ریشه ریشه یک چالش در درمان ریشه،. طول می کشد تا مقدار قابل توجهی از دانش و تلاش برای تعیین علت, extension, and a successful treatment plan. این نوع ترک از سطح جویدنی دندان امتداد یافته و به صورت عمودی به سمت ریشه مهاجرت می کند, a non-surgical approach would be enough to stop the resorption, در موارد دیگر یک رویکرد جراحی و یا ترکیبی از هر دو روش مورد نیاز است. این گزارش حاوی مستنداتی یک مورد نادر از تحلیل داخلی که در آن درمان اولیه با استفاده از MTA (مواد استاندارد استفاده می شود در این موارد) شکست خورده بود. The tooth was eventually saved by doing surgery using a novel bioactive cement called CEM.

             

replantation عمدی همزمان مولرهای فک بالا با استفاده از یک پر رمان انتهای ریشه

عسگری S, نصرت

ژنرال دندانه. 2014 می-ژوئن;62(3):30-3

When a root canal treatment fails and retreatment or a root-end surgery are not feasible one treatment option would be intentional replantation. In this procedure, we extract the tooth, رفع مسائل با درمان کانال ریشه و کاشت مجدد دندان و ثبات آن را برای یک دوره کوتاه از زمان. این روش آخرین چاره برای نجات دندان است. In this paper, we reported concurrent intentional replantation of two maxillary molars with failed root canal treatment. بیمار نمی خواست به از طریق یک درمان مجدد و یا یک عمل جراحی انتهای ریشه رفتن. دو جنبه رمان مربوط به این مورد وجود دارد: doing this procedure for two molars at the same time and using a novel bioactive cement called CEM as the root-end filling material. The successful outcome of this was documented during a two-year follow-up period.

             

ملاحظات مهندسی بافت در بازسازی پالپ دندان

نصرت, کیم JR, ورما P, چند P

مجله ریشه ایرانی 2014; 9: 30-39

بازسازی پالپ به یک موضوع داغ برای تحقیق در اندودنتیکس است. There are several different tissue engineering approaches being tested in laboratories, animals, or humans. This paper is an invited review that summarizes the outcome of research in this field done till the end of 2013.

          

A preliminary report on the histological outcome of pulpotomy with endodontic biomaterials vs calcium hydroxide

نصرت, Peimani, عسگری S

دندانپزشکی ترمیمی و اندودنتیکس 201; 38: 227-33

In some specific clinical situations, the endodontist might be able to save the vitality of the tooth by doing a vital pulp therapy instead of root canal treatment. This type of treatment is mainly done for a young patient whose teeth are immature and the roots are still developing. نوع مواد مورد استفاده در درمان پالپ زنده نقش مهمی در نتیجه درمان ایفا می کند. به علاوه, مطالعات بافت شناسی بر روی دندان انسان در باره نتیجه درمان پالپ زنده بسیار نادر است. In this project, we evaluated the histological outcome of vital pulp therapy in human teeth with a novel endodontic biomaterial called CEM cement. ما با استفاده از دندان عقل برنامه ریزی برای استخراج. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نتایج مطلوب برای این مادهای جدید در مقایسه با مواد سنتی, MTA.

           

اثر استروژن,کروم:تابش لیزر YSGG بر استحکام باند فشار از سیلر RealSeal SE

احسانی S, بوالهری B, اعتمادی, قربانزاده, ثابت, نصرت

جراحی Photomedicine و لیزر 2013; 31: 578-85

Laser irradiation can potentially be used as an aid to root canal irrigation to enhance the quality of debridement. یکی از راه های بررسی این اثر این است که در کیفیت تکمیل کانال ریشه نگاه بعد از اینکه توسط لیزر درمان. در این پروژه تحقیقاتی, we examined the push-out bond strength of a specific root canal filling material following Laser treatment. The results confirmed that Laser irradiation can be a valuable addition to root canal irrigation.

          

است خمیر بازسازی لازم برای بلوغ ریشه?

نصرت, لی K, برای K, هیکس M, فواد

مجله اندودنتیکس 2013; 39: 1291-5

در این مقاله گزارش یک مورد که ثابت می کند یک مفهوم بسیار مهم مربوط به درمان های اندودنتیک احیا کننده است. There are so many challenges to regenerating the pulp tissue in a previously infected root canal space. This paper documents a case where pulp regeneration failedand the root canal space was empty upon reentry. این مقاله نشان می دهد که چگونه یک کنترل عفونت ایده آل برای بازسازی خمیر می توانید در یک دندان نابالغ به چالش کشیدن. It also shows that despite the failure of pulp regeneration, root maturation was obtained.

           

بررسی اثر آلودگی خون در مقاومت فشاری MTA اصلاح شده با شتاب دهنده هیدراتاسیون.

علومی K, صابری E, مختاری هادی, مختاری Znouzi HR, Nekoofar MH, نصرت, Dummer P

دندانپزشکی ترمیمی و اندودنتیکس 2013, 38(3):128-33

آلودگی خون می تواند مشکلات با مواد خاص در دندانپزشکی باعث. برخی مواد دندانی سازگار با رطوبت و طراحی شده اند مورد استفاده قرار گیرد که در آن آلودگی خونی یک امکان است. بطور کلی, all calcium silicate cement is claimed to be moisture compatible. با این حال, مطالعات تحقیقاتی نشان می دهد که آلودگی خون می تواند برخی از خواص فیزیکی آنها را تحت تاثیر قرار. In this project, we evaluated the compressive strength of MTA following blood contamination. The results showed that blood contamination indeed reduced the compressive strength of MTA. پزشکان برای جلوگیری از آلودگی خون در حالی که با استفاده از MTA توصیه می شود.

          

گسترده ایدیوپاتیک تحلیل خارجی ریشه در دندان مولر اول فک بالا: گزارش یک مورد

بوالهری B, معراجی N, نصرت

مجله ریشه ایرانی 2013; 8(2): 72-4

تحلیل ریشه ریشه در میان بیماریهای دهان و دندان حداقل درک می. The etiology of some of the resorptions is well known. اما برخی دیگر ایدیوپاتیک هستند, به این معنی که علت ناشناخته است. تحلیل ریشه ریشه ایدیوپاتیک نشان دهنده یک چالش به دندانپزشک. از آنجا که علت آن ناشناخته است هیچ درمان خاصی برای مقابله با عامل و جلوگیری از تحلیل وجود دارد. همه ما می توانیم به عنوان یک محقق انجام دهید این است برای ارزیابی تاریخچه دندانپزشکی و پزشکی از بیمار در جزئیات و سعی کنید برای پیدا کردن یک ارتباط بین وضعیت دندان و یا پزشکی خاص و جذب ریشه. هنگامی که یک روش دندان خاص و یا وضعیت پزشکی است بارها و بارها در تاریخ از بیماران مبتلا به تحلیل ریشه پیدا شده است پس ما می توانیم ارتباط را. این مقاله نشان دهنده یک مورد از گسترده تحلیل ریشه ایدیوپاتیک با استفاده از تصویربرداری 3D و رادیوگرافی ارزیابی. تاریخچه مفصلی دندانپزشکی و پزشکی از بیمار نشان داده شد و مورد بررسی قرار.

            

پالپوتومی در دندان در معرض مولر دائمی نابالغ با استفاده از کلسیم غنی سیمان مخلوط یا MTA به: یک کارآزمایی بالینی تصادفی.

نصرت, سیفی, عسگری S

مجله بین المللی دندانپزشکی کودکان 2013, 23(1): 56-63

مطالعات پژوهشی تقسیم بندی می شوند بر اساس سطح شواهد آنها نشان دهنده. کارآزمایی بالینی تصادفی به بالاترین سطح از مدارک و شواهد در تحقیقات بالینی هستند. درمان ریشه در دندان های نابالغ از بیماران جوان (7-10 ساله) با پوسیدگی های بزرگ یک چالش است. دندانپزشک قرار است برای صرفه جویی در انرژی و زنده دلی از دندان به جای انجام درمان کانال ریشه با انجام یک صفحه & ldquo؛ درمان پالپ زنده کار & rdquo؛. درمان پالپ زنده را می توان در قالب پالپوتومی کامل که در آن بخش ملتهب بسیاری از خمیر حذف خواهد شد انجام می شود و بقیه از آن خواهد شد با یک ماده زیست فعال اجازه می دهد تا ریشه برای ادامه توسعه تحت پوشش. This study compared the results of pulpotomy using a traditional material, MTA, در مقایسه با مواد رمان, سیمان CEM. این اولین کارآزمایی بالینی در این زمینه منتشر شده بود و این مقاله شده است به شدت در سراسر جهان اشاره کرد.

          

بازسازی پالپ در فضای کانال ریشه از پیش آلوده

فواد, نصرت

مباحث اندودنتیکس, 2013; 28:24-37

در این مقاله یک بررسی دعوت است. Endodontic Topic is a yearly publication of the American Association of Endodontists (AAE) و آن را تنها منتشر بررسی دعوت. بازسازی پالپ در کانالهای ریشه از پیش آلوده یک چالش جدی است. ضد عفونی کامل فضای کانال ریشه نتیجه بیولوژیکی از روش های احیا کننده را تحت تاثیر قرار. از سوی دیگر, leaving bacteria behind in the root canal space can cause the failure of the treatment. This paper reviews all these issues to make a clear picture of this challenge. همچنین باعث می شود پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در این زمینه.

            

اشکالاتی و نتایج نامطلوب از درمان اندو احیا کننده دندان نابالغ نکروتیک: مروری بر مقالات و گزارش یک مورد

نصرت, همایونفر N, علومی K

مجله اندودنتیکس, 2012; 38(10): 1428-34.

As regenerative endodontic treatments become more popular among cliniciansthey face more adverse effects and unfavorable outcomes. این شرایط نیاز به مورد توجه پزشکان به ارمغان آورد و آنها را به اطلاع بیمار در هنگام برنامه ریزی برای چنین درمان. This paper is a review paper that also reports a case with an unfavorable outcome. The review part documents all technical issues with this new treatment gives clinical recommendations on how to avoid the adverse effects and also gives recommendations for future research. در این مقاله بارها توسط محققان دیگر در زمینه ذکر شده است.

        

اکستروژن غیر عمدی MTA به: گزارش سه مورد

نصرت, Nekoofar M, بوالهری B, Dummer P

مجله بین المللی ریشه 2012, 45(12):1165-76.

MTA است مواد زیست سازگار بودن در دندانپزشکی برای نزدیک به دو دهه مورد استفاده قرار. Numerous animal and lab studies have shown its biocompatibility. MTA می تواند به عنوان کانال ریشه مواد پر استفاده. Due to its biocompatibility, there is a misconception that this material can be extruded beyond the apex with no consequences. تجربه بالینی ما نشان داد که این در بسیاری از موارد درست است اما در همه نیست. In this paper, we reported three cases with extrusion of MTA. One case turned out to be successful over time, و دو نفر دیگر شکست خورده و نیاز به درمان بیشتر. به عنوان یک نتیجه گیری, ما توصیه می شود پزشکان به منظور محدود کردن پزی کانال ریشه MTA به مرزهای کانال و محتاط در مورد overextensions از مواد می شود.

            

شفا پری آپیکال پس از پالپ مستقیم دربندی با سیمان مخلوط غنی شده از کلسیم: گزارش یک مورد.

عسگری S, نصرت, همایونفر N

دندانپزشکی ترمیمی 2012; 37(6): 571-5

پتانسیل شفا از بافت پالپ بسیار خوبی درک نشده. While patients at different ages can represent the same symptoms when they have pulpal diseases the treatment can differ based on their age. پوشش مستقیم پالپ درمان پالپ زنده پیشنهاد برای حفره عمیق است که بیمار هیچ علامتی است. Direct pulp capping on symptomatic patients is not recommended due to the high chance of failure. ما باور داریم که بیمار برون سن بازدید کنندگان نقش مهمی در نتیجه این درمان ایفا می کند. در این مقاله یک خمیر مستقیم موفق دربندی در یک بیمار علامت انجام. ما با استفاده از سیمان های زیست فعال رمان به نام سیمان CEM برای درمان.

             

کلسیم غنی سیمان مخلوط به عنوان سد اپیکالی مصنوعی: یک سری مورد.

نصرت, عسگری S, اقبال M, قدوسی J, بیات موحد S

مجله محافظه کار دندانپزشکی 2011, 14(4): 427-31

در این مقاله یک سری است که در آن یک سیمان فعال زیستی رمان (سیمان CEM) به عنوان یک ماده پر کردن کانال ریشه در دندان های نابالغ با اپکس باز استفاده شد. برای چند دهه, پر کردن کانال ریشه این دندان ها یک چالش برای دندانپزشکان و اندودنتیست بود تا MTA به دندانپزشکی معرفی شد. اگر چه MTA شده است با موفقیت برای چندین سال با استفاده از آن یک ماده سخت برای استفاده است و برخی از مسائل دیگر مانند تغییر رنگ بالقوه. سیمان CEM آسان تر به استفاده می کند و دندان بی رنگ نیست. We followed up on all these cases until the periapical lesions healed completely in all of them.

            

درمان ریشه بازسازی کننده (خون رسانی مجدد) برای نکروتیک مولر دائمی نابالغ: یک بررسی و گزارش دو مورد با مادهای جدید.

نصرت, سیفی, عسگری S

مجله اندودنتیکس 2011; 37(4): 562-7

پس از درمان اندو احیا کننده بودند، محققان و پزشکان معرفی تکنیک ها و تغییرات مختلف به منظور بهبود در نتیجه سعی. همه موارد گزارش تا 2011 were single-rooted teeth with a single canal (دندان های قدامی و برخی از دندان پرمولر). In this paper, we successfully revitalized two infected immature molar teeth for the first time by making minor changes in the treatment techniques. در این مقاله شده است به شدت توسط محققان ذکر شده و یکی از مراجع برای پروتکل بازسازی کننده ریشه درمان منتشر شده توسط انجمن آمریکایی اندودنتیستهای است.

        

مدیریت التهابی تحلیل خارجی ریشه با استفاده از سیمان مخلوط غنی شده از کلسیم: گزارش یک مورد.

عسگری S, نصرت, سیفی

مجله اندودنتیکس 2011; 37(3):411-3

یکی از پیامدهای جدی از صدمه به دندانها تحلیل ریشه التهابی است. اگر درمان نشود, this type of resorption can destroy the entire root structure within a few weeks and make the tooth mobile and hopeless. این تحلیل بیشتر از زمان بدون علامت است و تنها می تواند با در نظر گرفتن رادیوگرافی تشخیص داده. The routine protocol requires the clinicians to do a long-term disinfection process using calcium hydroxide paste. بیمار باید بسیار تعاونی و شرکت در جلسات متعدد از درمان. این مورد اسناد گزارش درمان یک مورد از شدید تحلیل التهابی ریشه به علت آسیب تروماتیک. The patient was referred to us because of extensive root resorption and mobility. جنبه جدیدی از درمان ما ارائه شده است که ما دوره درمان هیدروکسید کلسیم کاهش می یابد و کانال با سیمان فعال زیستی جدید به نام سیمان CEM پر. Forty months follow-up of the case documented the favorable results for the treatment.

           

Apexogenesis of a symptomatic molar with a calcium-enriched mixture.

نصرت, عسگری S

مجله بین المللی ریشه 2010; 43(10): 940-4

درمان پالپ زنده به طور منظم در دندانهای نابالغ بدون علامت با پوسیدگی عمیق انجام. از آنجا که بالقوه شفا از بافت پالپ است که به خوبی درک نشده است, پزشکان را تشویق به درمان پالپ زنده در دندان علامتدار با پوسیدگی عمیق را انجام نمی. از سوی دیگر, در صورت موفقیت, vital pulp therapy will have significant benefits for young patients. این اجازه می دهد توسعه ریشه بیشتر است و می تواند طول عمر دندان را افزایش. این گزارش مورد توصیف یک دندان نابالغ دائمی علامتدار با پوسیدگی عمیق درمان برای اولین بار با سیمان CEM مواد فعال زیستی هستند. The long-term follow-up of the case shows the success of the treatment and documents root development despite the patient’s symptoms at the beginning.

          

درمان Apexogenesis با سیمان اندو جدید: گزارش یک مورد.

نصرت, عسگری S

مجله اندودنتیکس 2010; 36(5): 912-14

صدمات ناشی از ضربه به دندانها در میان بچه ها و نوجوانان شایع است. این جراحات می تواند عواقب شدیدی برای نشاط از دندان. بسیاری از این دندانهای نابالغ هستند و به طور کامل توسعه یافته نشده است و این آسیب می تواند توسعه ریشه آنها را دستگیر. اگر بافت پالپ می شود به حفره دهان با توجه به یک پزشک شکستگی پس از سانحه در معرض باید در اسرع وقت اما بعد از تمیز کردن و مهر و موم بافت در معرض 48 ساعت ها. در این مقاله یک مورد شکستگی ناشی از ضربه در دندان جلوی نابالغ تحت درمان پالپ زنده با استفاده از یک سیمان رمان, سیمان CEM. Another novel aspect in the treatment of this case was the time spent between trauma and the treatment which was 4 هفته. The successful outcome of this case showed that the healing potential of the pulp tissue might be beyond what we know.

          

مقایسه هیستومورفومتری کانالها با چهار تکنیک تهیه شده است.

Baumgartner JC, مارتین اچ, سابالا CL, Strittmatter EJ, وایلدی WL, Quigley NC.

J Endod. 1992 نوامبر;18(11):530-4

روشهای متعددی برای آماده سازی کانال ریشه توسط پزشکان توصیه و مورد استفاده قرار گرفته است. This study used histomorphometric to determine the area of root canal preparations using four currently popular techniques. پزشکانی که در هر تکنیکی مهارت بالایی داشتند ، کانال های منحنی را در بلوک های اکریلیک آماده کردند. هر پزشک این تکنیک را توصیف کرده و در مورد استفاده از بلوک های اکریلیک در مقایسه با عاج این تکنیک را مورد بحث قرار داده است. تجزیه و تحلیل مناطق کانال ریشه پس از آماده سازی تفاوت معنی داری را بین گروه ها نشان داد.

             

درمان محافظه کارانه ضایعات پری رادیکولار با استفاده از آسپیراسیون و آبیاری.

هوئن ام ام, LaBounty GL, Strittmatter EJ.

J Endod. 1990 آوریل;16(4):182-6.

آسپیراسیون محتویات ناشناخته حفره استخوانی و آبیاری نمک بدن زخم هر دو تکنیک های اصلی جراحی هستند. این دو تکنیک در درمان پاتوزیس پری رادیکولار مداوم در دو مورد ترکیب شده اند. موارد پس از استفاده از روش ترکیبی ، بهبود استخوانی قابل توجهی از نقایص وسیع اطراف رادیکولار را نشان می دهد. هر دو مورد به درمان ریشه بدون جراحی پاسخ نمی دادند. استفاده از آسپیراسیون و آبیاری ممکن است باعث بهبودی در موارد کیست های آپیکال بدون عفونت شود که قبلاً به مداخله جراحی نیاز داشت.. ماهیت محافظه کارانه این روشها مزایای کاهش زمان درمان را دارد, اجتناب از مشکلات یاتروژنیک, و حذف برخی از جراحی های معمولی آپیکال.