ارائه دهندگان معتبر CE

 

سنترویل اندودنتیکس به عنوان یک ارائه دهنده برنامه PACE تایید شده توسط آکادمی دندانپزشکی عمومی تعیین شده. رسمی برنامه آموزش مداوم از این ارائه دهنده برنامه ها توسط AGD برای یاران پذیرفته, Mastership, and membership maintenance credit. تصویب کند پذیرش توسط یک هیئت مدیره دولت و یا استانی دندانپزشکی و یا تایید AGD معنا نیست. The current term of approval expires on 11/30/2024. ID ارائه دهنده # 374396